III. A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK (143–153.)

A kis kezdőbetűk

Nyelvünkben a közszavakat — néhány világosan körülhatárolható esettől eltekintve — kisbetűvel kezdjük. A tulajdonneveket azonban mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. (A tulajdonnevek helyesírását egy későbbi fejezetben ismertetjük.)

Kisbetűvel írjuk a közszavakon kívül (őriz, figyel; költő, mező; tarka, üde; húsz, sok; ki, valamilyen; ott, tüstént; hűha, ha, s; stb.) az erős érzelmi töltésű, kellemes hangulatú, magasztos jelentésű szavakat (család, gyermek, lélek, szerelem, szülőföld stb.) is. Itt azonban megjegyzendő, hogy kivételesen, főként költői művekben — a megszemélyesítés eszközeként, illetőleg figyelemfelkeltő szándékkal — a nagybetűs írásmód a szokásos (Apa, fiú; egy Igen s egy Nem, — Egymás mellett dalolva ültünk S miként az Idő, úgy röpültünk — Ady: Krisztus-kereszt az erdőn).

A történelmi eseményeket, nevezetes napokat, ünnepeket, rövidebb-hosszabb időszakokat jelölő szókapcsolatokat, szavakat érzelmi telítettségüktől függetlenül kisbetűvel kezdjük (szabadságharc, nagy októberi szocialista forradalom; költészet napja, augusztus huszadika, április negyedike, bányásznap; hároméves terv stb.).

Kis kezdőbetűvel írjuk a rendezvényeket, rendezvénysorozatokat, társadalmi és politikai mozgalmakat, valamint a népeket, népelemeket, népcsoportokat, nyelvcsaládokat, a felekezeteket és a vallásokat jelölő szavakat (könyvhét, pártkongresszus, felsőoktatási fejlesztési terv; magyar, angol, szerb, szamojéd; katolikus, evangélikus, baptista stb.).

Kisbetűvel kezdjük az oklevelek, ügyiratok, igazolványok stb. végén az aláírás alatti megnevezést (dékán, főigazgató, miniszterhelyettes, alelnök stb.).

(152.)

 

A nagy kezdőbetűk

Nagy kezdőbetűvel írjuk a közszókat is pont, kérdőjel, felkiáltójel és bizonyos esetekben kettőspont után is, illetőleg minden új mondat elején. (148.)

Nagybetűvel kezdjük a hivatalos iratokban, levelekben a megszólítás első szaván a tulajdonnévi elemén kívül a megszólításban szereplő közneveket is, a kötőszókat és a mellékneveket azonban nem: Tisztelt Kiss Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom! stb. Magánlevelekben a megszólítás első szaván, valamint tulajdonnévi elemén kívül minden szót kezdhetünk kisbetűvel is: Drága jó fiaim! Kedves Horváth kolléga! stb.

A megszólított személyre vonatkozó névmásokat, névmási határozószókat általában kisbetűvel kezdjük: Feltehetőleg önöket is érdekelni fogja az esti műsor., Kérem az elnök urat, szíveskedjék ügyemben kedvezően dönteni., Egy hét múlva érkezünk hozzátok stb.

Fokozott tisztelet kifejezése végett a fenti esetekben a nagybetűs írás is alkalmazható. Több szóból álló megszólításokban azonban ilyenkor is csak az első tagot írjuk nagybetűvel: Tisztelettel kérem az Igazgató urat arra, hogy ... Kérem Tóth kartársat, hogy ... stb. (149.)

Egyéb esetek

Táblázatok, grafikonok, ábrák alatti szövegek, útbaigazító feliratok első szavát nagybetűvel kezdjük: Nyelvrokonaink, Lakásépítésünk az elmúlt öt évben, A főtengely hosszmetszete; A épület, Vészkijárat, IV. kocsiállás stb. (152.)

A családnevek előtt használt rövidítéseket csak kiemelt helyzetben (oszlopba rendezett névsorban, levélcímzésben, aláírásban, mondat elején) kezdjük nagybetűvel, más esetekben ugyanezeket kisbetűvel írjuk. Ugyanez vonatkozik a történelmi nevekre is: Dr. Papp László, Id. Pétery Miklós, Ifj. Hosszú Pál, Báró Wesselényi Miklós, Gróf Teleki Sámuel; A vitában felszólalt dr. Papp László és ifj. Hosszú Pál is. stb. (153.)

 

GYAKORLÓMONDATOK

A KIS KEZDŐBETŰK (144–147.)

1903. Néhány nappal az igazi után tartották a pótszilvesztert is.

1904. A nyugati fronton a szövetséges angolszász csapatok a rajnai átkelésre készültek.

1905. Az Ardennekben végrehajtott német ellentámadást leküzdve a szövetséges csapatok rajnai átkelésre készültek.

1906. Nagy-Britanniában tizenkét dolgozót sugárszennyeződés miatt kórházba szállítottak.

1907. A második helyen végzett a magyar férfi kézilabda-válogatott a nemzetközi tornán.

1908. A nagy októberi szocialista forradalom tiszteletére kitüntetéseket adományoztak.

1909. Az aranylile kelet-ázsiai szigeteken élő fajtája Hawaii-ig repül, ami azt jelenti, hogy ez a kis testű madár 3300 kilométert tesz meg az óceán fölött.

1910. Az aranylile egyhuzamban 33 órát repül, s ezalatt körülbelül negyedmillió szárnycsapást végez.

1911. Amint köztudott, a kakukk nem ismeri a valódi szüleit: a tojó idegen fészekbe rakja tojását, s azt más fajhoz tartozó madár költi ki.

1912. Az édesanyja meleg teával várta haza a hidegben alaposan átfázott gyerekeit.

1913. A vadludak ősszel útra kelnek, s dél felé vonulnak melegebb tájakra.

1914. Néhány nappal húsvét előtt váratlanul elkezdett szállingózni a hó.

1915. A nemzetközi nőnapon a férfiak különféle ajándékokkal kedveskednek a hölgyeknek.

1916. Az idei vasutasnapon is kitüntetéseket adtak át a legkiválóbb dolgozóknak.

1917. A nagy honvédő háborúban sokan haltak hősi halált.

1918. A legutóbbi ötéves terv célkitűzéseit felül kellett vizsgálni.

1919. Régen a madarak és fák napján a Harmat-erdőbe kirándult az egész iskola és a falu ifjúsága.

1920. Az edzett ifjúságért mozgalomban sok fiatal vett részt.

1921. A nemzetiségi esten magyar, szlovák és német együttesek léptek föl.

1922. Az egyik temetőbe a katolikusok, a másikba pedig a reformátusok temetkeztek.

DE:

1923. A Márciusi Frontban résztvevőket összekötő kapocs a fasizmussal való szembenállás és a demokratikus átalakulás követelése volt.

1924. Budapest az európai szépségkirálynő-választások egyik állomása lesz, és a magyar győztes részt vesz a Miss Európa versenyen.

1925. Ebben az évben is megrendezik a Budapesti Művészeti Hetek rendezvényeit.

1926. A Nemzetközi Autósport Szövetség illetékesei közzétették, hogy a Forma–1-es versenyautók következő futamát Angliában rendezik.

1927. A Budapesti Nemzetközi Vásáron bemutatták a legújabb vegyipari termékeket.

A NAGY KEZDŐBETŰK (148–150.)

1928. — Jó napot kívánok! Szobát keresek. Itt láttam az ablakban a hirdetést.

1929. — Mi van benne a szoba árában? Benne van a reggeli?

1930. — Csodálatos ez az ország! És milyen kedvesek az emberek!

1931. — Külföldről jöttem, és amikor megérkeztem az országukba, elfelejtettem átállítani az órámat. Most nem tudom, hogy hány óra van. Megmondaná?

1932. — Milyen régóta nem láttuk egymást! Hogy kerültél a fővárosba?

1933. Tisztelt Osztályvezető Kartárs!

1934. Tisztelt Kovács úr! vagy Tisztelt Kovács Úr!

1935. Szeretném, Fiaim, ha nem értenétek félre.

1936.“Párizsba tegnap beköszöntött az Ősz.” (Ady)

1937.“Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse.” (Ady)

1938.“Pedig tudom: /te vagy a Hang, a Hívás,/szívó Delej/ szemembe sajgó Láthatatlan Írás.” (Áprily)

DE:

1939. Kedves uraim!

1940. Legyenek szívesek, hölgyeim, írják a következő mondatokat!

1941. Hivatalosan tájékoztatom önöket, hogy anyaghiány miatt még nem készítettük el a megrendelt alkatrészeket.

1942. Drága jó nénikém és nagybátyám!— Milyen régóta nem láttuk egymást! Hogy kerültél a fővárosba?

1933. Tisztelt Osztályvezető Kartárs!

1934. Tisztelt Kovács úr! vagy Tisztelt Kovács Úr!

1935. Szeretném, Fiaim, ha nem értenétek félre.

1936. “Párizsba tegnap beköszöntött az Ősz.” (Ady)

1937. “Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse.” (Ady)

1938. “Pedig tudom: /te vagy a Hang, a Hívás,/szívó Delej/ szemembe sajgó Láthatatlan Írás.” (Áprily)

DE:

1939. Kedves uraim!

1940. Legyenek szívesek, hölgyeim, írják a következő mondatokat!

1941. Hivatalosan tájékoztatom önöket, hogy anyaghiány miatt még nem készítettük el a megrendelt alkatrészeket.

1942. Drága jó nénikém és nagybátyám!

EGYÉB ESETEK (151–153)

1943. Zrínyi így fejezi ki azt, hogy Delimán beleszeret Kumillába: “Kumilla szép haja megkötözi szívét / Ifiu Delimánnak...”

1944. Növényt ruház föl emberi cselekvéssel Krúdy e sorában: “... a hosszú szárú vadfüvek kitérnek az útjából...”

1945. A tiszta rímek szebbek, ha a rímelő szók különböző szófajúak: “Már a kék égnek/Ragyogó lámpásai égnek.” (Csokonai)

1946. A halál körülírása Vörösmartynál és Petőfinél: “Alunni fogsz s nem lesznek álmaid...”, “Napfogyatkozás jött szeme világára...”

1947. Már távolról szemünkbe tűnt a kék felirat: Rendőrség.

1948. Az ábra alatt a következő szöveget olvashatjuk: A négyütemű robbanómotor működési vázlata.

1949. A másik saroktól már látható az épület jelzése: C épület.

1950. A bejárattól balra a negyedik ajtón ez áll: Főosztályvezető.

1951. Az estélyen megjelent ifjabb (=ifj.) Varga Sámuel is.

1952. Báró Kemény Zsigmond a múlt század második felének egyik legkiemelkedőbb regényírója.

1953. Idősb. (=id.) Tóth Bálint levélben kért tanácsot a vállalati jogásztól, dr. Erdélyi Miklóstól.

1954. A konferenciára az alábbiak jelentkeztek:

Dr. Almási Ferenc

Dr. Békási Pál

Dr. Deák Péter

Dr. Diószegi Teréz

1955. A konferenciára dr. Almási Ferenc, dr. Békási Pál, dr. Deák Péter és dr. Diószegi Teréz jelentkezett.

1956. Örömmel értesítem, hogy a bírálóbizottság pályamunkáját elfogadta, s kiemelkedő teljesítményét I. helyezéssel és a vele járó 5000 Ft-tal jutalmazta.

Dr. Szabó Sándor

a bizottság titkára