Hetedik felfedezés: A MOZDONY

Sötét este volt. Az állomás felé gyalogoltunk, mint öt összeesküvő. A báró ugyanis azt mondta, hogy bár a mozdony az övé, az állomásfőnök azonban mégse szereti, ha használja, mégpedig forgalmi okokból. Így jobb lesz, ha nem is szólunk neki.

Esti fények csillogtak. Fék nyikorgott, egy tolatómozdony füttyentett. A párhuzamos sínpárok csillogva húzódtak el az éjszakában.

Óvatosan közeledtünk a mellékvágányhoz, ahol a báró mozdonya állt. De most valamivel lejjebb sötétlett, és nyilván be volt már fűtve, mert halkan szuszogott.

- Várjatok itt! - suttogta a báró, és eltűnt a sötétben. Szívdobogva vártunk. Csakhamar visszajött. - Pszt - mondta -, gyertek utánam!

Utána mentünk, és rövidesen ott álltunk a mozdony mellett. Igaz, hogy afféle kis tolatómozdony volt csak, de számunkra mégis a csodák tűzokádó szörnyetege, amelynek egyes-egyedül mi parancsolhattunk.

Pillanatok alatt felkapaszkodtunk rá.

- Tudod vezetni? - kérdezte Üsti, aki maga is elvesztette fensőbbséges nyugalmát.

A báró fölényesen legyintett. Nem tűnt fel nekünk, hogy milyen sápadt, mert hiszen mindig az. Merezsényi a szeneskocsiba lökte a lapátot, a báró pedig a csapokat, szelepeket, tolattyúkat forgatta látható szakértelemmel. Mindannyiunk arca a kazán tüzének veres visszfényében lángolt, s életünk legizgalmasabb pillanatait éltük át, amikor a báró egy kézmozdulatára gőz süvített a mozdony oldalán.

Ugyanebben a pillanatban megrántott egy fogantyút, s a mozdony kerekei forogni kezdtek. Forogni! Ment a mozdony! Egyre gyorsabban pöfögött, gördült a váltókon át, s mire újfent lélegzeni mertünk, már elhagytuk magunk mögött az állomást.

Most már zakatolva futott a mozdony. Sírt és fütyült a szél a fülünk mellett. Pöfögtek, sisteregtek a szelepek, kattogott a dugattyú kétoldalt. Erdők, tanyák, ligetek mellett száguldott el a gép, és a báró mozdulatlan, falfehér arccal állt a fogantyú előtt. Ismét meghúzott valamit, és itt, ahol a Sáfránpuszta dombjai között erősen lejtett a pálya, pokoli sebességgel kezdett rohanni a mozdony. Elállt a szívünk verése is, és nem kaptunk levegőt. Recsegett, nyögött eresztékeiben a masina, fütyült a szél, zakatoltak a sínek, és egyre őrületesebben rohant a mozdony. A kanyarodónál csaknem féloldalra dőlt. Lexi fel sikoltott. A báró eltakarta a szemét.

- Nem tudom megállítani! Nem tudom! - jelentette be csaknem zokogva.

Összenéztünk és hallgattunk. Üsti mondani akart valamit, de nem tudott. A veszély pillanatában mindenki azon igyekezett, hogy megőrizze önuralmát. A mozdony pedig szédületes sebességgel rohant a nyílt pályán lefelé.

Elrobogtunk egy alvó őrház előtt. Üsti végső kétségbeesésében félrelökte a bárót, és húzgálni kezdte a csapokat, de hiába. Óriási lendülettel fordult jobbra a mozdony, és zihálva, süvítve fúródott az éjszakába előre, feltartóztathatatlanul. Mindnyájunk agyán átvillant ekkor már az, hogy mi lesz, ha szembejön a gyors. A pesti gyors! Vagy ha a következő állomáson belerohanunk egy veszteglő vonatba?! És a mozdony, mit sem törődve őrjítő gondolatainkkal, rohant, süvített, tombolt tovább. Lexi hangosan sírt, a báró lehajtott fejjel a lépcső mellett állt. Merezsényi megfogta a legnagyobb fogantyút, és teljes erővel hátrarántotta.

Ugyanekkor a mozdony megállt. Remegve, fújtatva, mint egy megvert paripa állt a nyílt pályán, és még rá se értünk örülni ennek, már felkiáltott Müller:

- Nézzetek hátra!

Mögöttünk egyre növekvő fénypont közeledett sebesen. A síneken előrevetette sugarait.

- Leugrani! - kiáltott Üsti, és már ugrottunk, mint a bolondok.

- A nádasba! - nyögte most a báró, aki ismerte a környéket, és vad rohanás kezdődött a buckákon. Egyszerre Üsti felordított: - Hol van Lexi?

Valóban, Lexi nem volt velünk. A mozdonyon maradt. De száz méterre sem volt már tőlünk az izzó, rohanó fényszem a síneken, amely el fogja söpörni a mozdonyt!

- Szaladjatok tovább! - kiáltotta Üsti, és visszafordult. A nádas széléről láttuk, hogy nagy ugrásokkal eléri a veszteglő mozdonyt, felkapaszkodik rá, és karjában az ájult Lexivel, leugrik róla. Ugyanekkor odaért a rohanó jármű, és mi borzadva takartuk el a szemünket.

Amikor újra kinyitottuk, Lexi rohant felénk, magához térve. A jármű megállt a mozdony előtt, és lámpás emberek szálltak le róla. Láttuk, hogy közrefogják Üstit.

Bebújtunk a nádasba. Dideregtünk a hidegtől és az izgalomtól. A báró elöl ment, és mi szótlanul követtük. Egyre szegény Pistán járt az eszünk. De nem tehettünk egyebet, mint baktattunk szomorúan hazafelé.

Éktelen hosszú és fáradságos gyaloglás után hazaértünk, és sikerült észrevétlen a szobáinkba jutnunk. A bárótól egyikünk se búcsúzott el. Ficsúr, "aki" már minden éjjel a szobánkban aludt, nagy örömmel fogadta az összetört társaságot, de azonnal lekonyult a farka, amikor észrevette, hogy Üsti nincs közöttünk.

Keserves éjszaka volt. Nyögve forgolódtunk ágyunkban, és azt hiszem, egyikünk se sokat aludt. Reggel karikás szemekkel, elkeseredve bámultunk egymásra, amikor kopogtak, és bejött a báró úr a fiával együtt, aki még sápadtabb volt, mint egyébkor,

- Szomorú hírt hozok, fiúk - mondta a báró úr -, társatok, Üsti az állomáson ül, és most fogják a csendőrök kihallgatni. Beszéltem az állomásfőnökkel, aki azt meséli, hogy Üsti tegnap felkapaszkodott egy veszteglő mozdonyra, elindította, és majdnem Sáfránpusztáig ment vele, amivel borzalmas katasztrófát okozhatott volna. A fiú bevallotta tettét, és azt is, hogy teljesen egyedül követte el.

- Nem igaz - kiáltott Gomb Lexi, kihúzva vékony alakját -, én is vele voltam! Miattam került a csávába! - Én is vele voltam! - mondta Merezsényi. Müller is jelentkezett.

- Én is!

- Szóval mind az öten - mondta a báró úr -, szép dolog! És más nem volt veletek?

- Nem - feleltük egyhangúan.

- Senki más?! - kérdezte újra.

- Senki! - hangzott a felelet.

- Nem igaz - mondta most halkan a kis báró -, én hazudtam nekik, hogy enyém a mozdony. Már Pesten mondtam nekik... És én vagyok a hibás... nem ők.

A báró úr különös tekintetet vetett fiára, aztán ránk. Majd kiment a szobából, és otthagyott minket a legnagyobb drukkban.

Befogatott és elment. Délután négykor jött meg; a kocsin ott ült Üsti is. A báró úr megveregette a hátát, és Üsti valamit motyogott. Aztán bejött hozzánk, és mi elárasztottuk kérdésekkel, de ő mindenre azt felelte, hogy nem emlékszik semmire, éhes.

Az uzsonnánál a báró szörnyen köszörülte a torkát, és a következőket mondotta, pálcájával csapkodva maga körül:

- Ha megengeditek, írok a szüleiteknek, hogy még egy hétig maradhassatok nálunk. Ha van kedvetek, miután kiderült, hogy nincs mozdonyom és...

- Van kedvünk - jelentettük ki egyhangúlag, annál is inkább, mert tudtuk, hogy vasárnap nagy atlétikai verseny lesz, amely rengeteg izgalmat ígért. A báró láthatóan örült, hogy nem tagadtuk meg kérését (amelyre egyébként éppen mi akartuk őt kérni), és Merezsényi az asztal alatt hozzám csúsztatta a noteszát, amelyben ezt olvastam:

"Báró: ezentúl Richárd." És én visszaírtam neki: "Sőt: Ricsi!"