Adamikné Jászó Anna:

AZ OLVASÁS MÚLTJA ÉS JELENE

Az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai megközelítésben

24 cm, 610 oldal, ára: 3990 Ft

A 2006 júniusában megjelent kötet enciklopedikus teljességgel foglalja össze mindazt, amit az olvasásról napjainkban tudni lehet. A könyvet haszonnal forgathatja az elméleti szakember és a gyakorló pedagógus is. Tartalom.

Adamikné Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.):

A MEMÓRIA ÉS A SZÓNOKI BESZÉD

24 cm, 282 oldal, ára: 2625 Ft

A kötet a 8. Kossuth-szónokverseny beszédeit, valamint a verseny mellett megtartott tudományos konferencia előadásait tartalmazza.

Széplaki György:

LEVELEK AZ IRODALOM TANÍTÁSÁRÓL

A kötet a Magyartanítás című folyóiratban 1993 és 2007 között megjelent módszertani levelek gyűjteménye.

20 cm, 184 oldal, ára: 1600 Ft

Benczik Vilmos:

JEL, HANG, ÍRÁS

Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez

24 cm, 287 oldal, ára: 2310 Ft

A szerző előző könyvében (Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben, 2001) megkezdett kutatás folytatásának az eredményeit teszi közzé. Néhány tanulmány címe ízelítőül: A hang mágiájától a hang forradalmáig, A betűejtésről, Irodalom és írásbeliség, Akusztikum és irodalmi szöveg. Tartalom.

Bodó Edit (szerk.):

“KULCS EURÓPÁHOZ”

Az idegen nyelvi és német nemzetiségi képzés a tanítóképzés elmúlt 15 évében

24 cm, 218 oldal, ára: 2100 Ft

A kötet az ELTE Tanítóképző Főiskolai Karán tartott konferencia előadásait tartalmazza. Tartalom.

Nagy Katalin (szerk.):

KOMMUNIKÁCIÓ–NYELV–MŰVÉSZET

21 cm, 171 oldal, ára: 1575 Ft

A változatos tartalmú tanulmánykötet olvasnivalókat kínál az irodalomtörténet, a stilisztika, továbbá az anyanyelv-tanítás módszertanából. Mécs László és a haldokló Babits kapcsolata, útirajz-irodalom az 1930-as években, uráli nyelvrokonaink tragédiái, olvasási stratégiák és tanításuk, anyanyelvi fejlesztés játékokkal stb. Tartalom.

A. Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.):

A SZÓKÉPEK ÉS A SZÓNOKI BESZÉD

24 cm, 232 oldal, ára 2310 Ft

A kötet a 6. Kossuth-szónokverseny beszédeit, valamint a verseny keretében megrendezett tudományos konferencia előadásait tartalmazza.

Tartalom.

Soros Tivadar:

ÁLARCBAN. Nácivilág Magyarországon

21 cm, 279 oldal, ára: 2240 Ft
 
 

A kötet szerzője Soros György édesapja. Emlékiratában azt beszéli el, miként élte át a Soros család budapesten 1944/45 telét, a nyilas rémuralom hónapjait.

A kötethez Soros György írt előszót, s ebben azt állítja, hogy életének legboldogabb szakasza volt ez a néhány hónap... — talán ez az állítás is sejteti, hogy egy rendkívüli könyvet vehet kézbe az olvasó...

Részlet.

Brunner Tamás:

Alíz, a dizőz és más történetek

21 cm, 230 oldal, ára 1490 Ft
 
 

Az ezredvég — a kilencvenes évek — atmoszféráját remekül megragadó történetek egyszersmind igényes és önfeledt szórakozást is kínálnak az olvasónak.

Részlet.

Aszlányi Károly:

KALANDOS VAKÁCIÓ (Humoros ifjúsági regény)

132 oldal, 21 cm * Ára kötve: 590 Ft 

A 8–12 éves gyermekek számára íródott ifjúsági regényt mindenekelőtt a kamasz főszereplőkkel megesett fergetegesen mulatságos kalandok teszik élvezetes olvasmánnyá. A jól tagolt (26 fejezetből álló) kötet igen alkalmas rá, hogy megkedveltesse a gyerekekkel az olvasást.

Részlet a könyvből

Berecz Csaba:

TÁRSASÁGI JOG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBEN

Vékás Lajos előszavával

111 oldal, 24 cm * Ára: 690 Ft

A szerző az angol, francia, német és olasz társasági jog általános ismertetését nyújtja, majd az egyes társasági jogi irányelveket és rendeleteket veszi számba, különös tekintettel a jogharmonizációra.

Bocsák Veronika – Benkő Zsuzsanna – Hölgyesi Györgyi:

OLVASS NEKEM! Kalauz szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és tanároknak a gyermekkönyvek útvesztőjében

320 oldal, 24 cm * Ára: 750 Ft

A kötet tanácsokat ad arra, miként nevelhetjük olvasóvá gyermekeinket, tanítványainkat; emellett az elmúlt évek könyvterméséből mintegy 500 ifjúsági és gyermekkönyvről közöl ismertetést.

Részlet a könyvbőlTrencsényi Borbála recenziója

Csíkvári Gábor:KALLIOPÉ A MÁRIA TÉREN. Elemzések a magyar regény közelmúltjából
 

136 oldal, 21 cm * Ára: 448 Ft

A hetvenes évek a magyar modern regény nagy évtizede volt. Negyed század nem történelmi, de letisztultabb ítéletekre lehetőséget nyújtó távlatából a szerző Hajnóczy Péter, Spiró György, Lázár Ervin és Bereményi Géza regényeinek elemzésére és értelmezésére tesz ígéretes kísérletet. Részlet a könyvből

Hegedüs Géza:

A MAGYAR IRODALOM ARCKÉPCSARNOKA I–II.

888 oldal, 24 cm * Ára kötve, védőborítóval: 1575 Ft

222 magyar író és költő pályaképe Janus Pannoniustól napjainkig 3–5 oldalas olvasmányos, mégis adatgazdag miniesszékben. Tartalmazza a bemutatott alkotók képmását is.

Tartalomjegyzék

Ady Endre

Babits Mihály

Berzsenyi Dániel

Hegedüs Géza:
 
 

MAGYAR SZÁZADOK. A magyarság és a magyar kultúra története a honfoglalástól napjainkig

484 oldal, 24 cm * Ára kötve, védőborítóval: 1800 Ft

A szerző izgalmasan olvasmányos “egyszemélyes” történelemkönyve az olvasó számára is mintegy személyes élménnyé teszi eleink cselekedeteit: sikereit és kudarcait.

Részlet a könyvből

Hegedüs Géza:

VILÁGIRODALMI ARCKÉPCSARNOK I–II.

792 oldal, 24 cm * Ára kötve, védőborítóval: 1562 Ft

A világirodalom 200 kiemelkedő alkotójának pályaképe Homérosztól napjainkig 3–5 oldalas olvasmányos, mégis tartalmas miniesszékben. Tartalmazza a bemutatott alkotók képmását is.

Tartalomjegyzék

Aiszkhülosz

Andersen

Arisztophanész

Louise Labé

Hegedüs Géza:

AZ EURÓPAI GONDOLKODÁS ÉVEZREDEI

288 oldal, 24 cm * Ára kötve, védőborítóval: 625 Ft

A szerző olvasmányos filozófiatörténetet kínál olvasóinak: a régi görögöktől századunkig tekinti át az emberi gondolkodás történetét, s eközben mintegy mellesleg rengeteg színes kultúrtörténeti érdekességet is megemlít.

Hegedüs Géza:

A SZÉPIRODALOM MŰFAJAI

168 oldal, 24 cm * Ára kötve, védőborítóval: 750 Ft

A kötet a lírai, epikai és drámai műnem, ezeken belül pedig az egyes műfajok — regény, novella, tragédia, vígjáték stb. — történetét és főbb sajátosságait mutatja be a szerzőtől megszokott színes stílusban.

Hegedüs Géza:

A KÖLTŐI MESTERSÉG (Kis magyar verstan)

288 oldal, 21 cm * Ára: 250 Ft

Az olvasmánynak és kézikönyvnek egyaránt kitűnő kötet a rím, a ritmus és a versformák világába kalauzolja el az érdeklődő olvasót. Sok tanár szerint a legjobban tanítható magyar verstani kézikönyv.

Hegedüs Géza:
 
 

AKTUÁLIS AISZKHÜLOSZ. Aiszkhülosz két világa avagy a dráma- és színháztörténet kezdetei

152 oldal, 21 cm * Ára: 330 Ft

A lebilincselően megírt kötetet olvasva mintegy tanúi lehetünk az európai dráma és színház megszületésének. A szerző izgalmas kísérletet is tesz: évezredek távlatából a fennmaradt drámák alapján megrajzolja Aiszkhülosz lélektani portréját.

Részlet a könyvből

Hegedüs Géza:

SZÓVARÁZS. Válogatott költemények 1940–1997

216 oldal, 21 cm * Ára: 784 Ft

A költő közel hat évtized verstermésének a legjavát gyűjtötte össze ebben a varázslatos olvasmányélményt ígérő kötetben. Hegedüs Géza versei “hagyományosak”: olvashatók, szavalhatók, egyszerűen szépek...

Részlet a könyvből

A. Jászó Anna (szerk.): A MAGYAR NYELV KÖNYVE  824 oldal, 24 cm * Ára kötve, védőborítóval: 3780 Ft

Az anyanyelvünkről kapható — immár nyolcadik kiadásban, több mint 40 000 példányban megjelent — korszerű és közérthető kézikönyv nyelvünk leíró nyelvtana mellett bemutatja a határon inneni és túli magyar nyelvjárásokat, a tulajdonnevek történetét, foglalkozik a gyermeknyelvvel — egyszóval mindent tartalmaz, amit anyanyelvünkről tudnunk illik, és tudnunk kell. 2004-ben a könyvet a szerzők átdolgozták és kibővítették.

Mezey László Miklós – Pobori Ágnes:

20 TÖRTÉNELMI ARCKÉP A 20. SZÁZAD MAGYAR TÖRTÉNELMÉBŐL

208 oldal, 21 cm * Ára: 133 Ft

A kötet a 20. századi magyar történelem 20 jelentős személyiségének életútját mutatja be Tisza Istvántól Kádár Jánosig. Vannak közöttük nagyszerű emberek, vannak utat tévesztettek, s vannak olyanok is, akiket megrészegített a hatalom mámora, s nemzetüket nem szolgálni akarták, hanem uralkodni próbáltak rajta.

Petrolay Margit:

KÖNYV A MESÉRŐL

152 oldal, 21 cm * Ára: 468 Ft

Szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és tanároknak íródott olvasmányos, mégis szakszerű könyvében a szerző a mese varázsos műfaját mutatja be. Választ kapunk rá, van-e létjogosultságuk a félelmet keltő meséknek, valamint arra, miért “halhatatlan” Piroska...

Részlet a könyvből

Szabó György:

MITOLÓGIAI KISLEXIKON II.

160 oldal + képmellékletÁra: 440 Ft

A lexikon második kötete körülbelül 2200 szócikkben a balti, finnugor — köztük a magyar! —, germán, kelta és szláv népek kereszténység előtti mitológiájának a szereplőit és legfontosabb fogalmait ismerteti. 

Zsirai Miklós:

FINNUGOR ROKONSÁGUNK

696 oldal, 24 cm * Ára kötve, védőborítóval: 1475 Ft

A legendás hírű kötet — a neves nyelvész, Zaicz Gábor által írt 100 oldalas Függeléknek köszönhetően — naprakészen tartalmaz minden ismeretet nyelvrokonainkról. Kétszáznál több egyedülálló fénykép, igen sok rajz és három színes térképmelléklet egészíti ki a nagyszerű könyvet.

FILOZÓFIA–MŰVELŐDÉS–TÖRTÉNET

A Budapesti Tanítóképző Főiskola

Tudományos Közleményei XVIII.

Szerkesztette Donáth Péter és Hangay Zoltán

208 oldal, 21 cm * Ára 784 Ft

Nyelvfilozófia, irodalom, a magyar tanítóképzés története, a természettudományok és a történelem tanítása a századfordulón, Apponyi Albert kulturpolitikusi portréja, pályakezdő vállalkozók napjainkban, pedagógus-továbbképzés és felnőttoktatás — a változatos tartalmú tanulmánykötet izgalmas olvasmányokat kínál a szakemberek mellett az érdeklődő nagyközönségnek is. Tartalom

Hegedüs Géza:

A HALHATATLAN HAMISJÁTÉKOS

134 oldal, 21 cm * Ára: 448 Ft

A kötetben az 1999-ben elhunyt szerzőnek azokból a rövid, színes és érdekes művelődéstörténeti írásaiból található válogatás, amelyek éveken át a Népszabadság Magazin hasábjain jelentek meg hétről hétre.

A szórakoztatva tanítás utolérhetetlen nagymestere ezekkel az írásokkal is kellemes s egyben hasznos kikapcsolódást ígér az olvasónak.

Cs. Nagy Lajos:

GYAKRABBAN HASZNÁLT MAGYAR NYELVÉSZETI KIADVÁNYOK

40 oldal, 24 cm * Ára 246 Ft

A füzet tömören ismerteti a legfontosabb magyar nyelvészeti kézikönyveket, enciklopédiákat, szótárakat, könyvsorozatokat. Kitűnő segédeszköz a gyors tájékoztatáshoz: közel 100 kiadványról közöl alapvető adatokat.

Lakatos Margit – Serfőző Mónika (szerk.):

PSZICHOLÓGIA

Szöveggyűjtemény óvodapedagógus hallgatóknak

Közreadja az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai Karának Neveléstudományi Tanszéke

388 oldal, 24 cm * Ára 2100 Ft

A kiadvány — mi az alcíme is jelzi — a felsőfokú óvóképzés tankönyve, de nyilvánvalóan haszonnal forgathatják a gyakorló óvónők és tanítók is.

Előszó


Marshall McLuhan:

A GUTENBERG-GALAXIS

A tipográfiai ember létrejötte

Fordította Kristó Nagy István

Kb. 360 oldal, 24 cm * Ára kötve, védőborítóval 3920 Ft

McLuhan immár legendás hírű munkája 39 évvel ezelőtt, 1962-ben jelent meg. Az elmúlt évtizedek nem ártottak a könyv időszerűségének: McLuhan üzenete ma valószínűleg aktuálisabb, mint megjelenésekor volt. Előszó

L. N. Vigotszkij:

GONDOLKODÁS ÉS BESZÉD

Fordította Páll Erna és dr. Tóth Tiborné

Kb. 340 oldal, 24 cm * Ára kötve, védőborítóval 2900 Ft

Vigotszkijnak — “a pszichológia Mozartjának” — ez a kötete először a hatvanas évek végén jelent meg magyarul. Azóta már a könyvtárak többségéből is “kikopott”, ezért igen nehéz hozzájutni. Tartalma pedig mostanában — az írásbeliség visszaszorulásának és a nyelvi elszegényedésnek a korszakában — egyre időszerűbbé válik.

A. Jászó Anna – Aczél Petra (szerk.):

A SZÓNOKI BESZÉD RÉSZEI ÉS A BESZÉDFAJTÁK
230 oldal, 24 cm * Ára 1900 Ft

A kötet az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán 2000 őszén megrendezett Kossut-szónokverseny beszédeit tartalmazza, továbbá a retorikával foglalkozó tanulmányokat és retorikai gyakorlatokat.

Benczik Vilmos:

NYELV, ÍRÁS, IRODALOM KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN
332 oldal, 24 cm * Ára 2240 Ft

“...lassanként elhamvad / Gutenberg szikrázó galaktikája” — idézi a könyv mottója Faludy György sorait. A témát monografikus mélységgel áttekintő kötet arra keresi a választ, milyen veszély fenyegeti az emberiséget azzal, ha az írásbeliség kiszorul az életünkből.

Elektronikus kiadás

Adamikné Jászó Anna:

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÁBÉCÉTŐL AZ ÉRETTSÉGIIG
336 oldal, 24 cm * Ára: 2100 Ft

A gyakorló és a leendő tanítóknak és magyartanároknak íródott ez a könyv, de haszonnal forgathatják az érdeklődő szülők is. A módszertan olyan, mint az orvostudomány — nem árt, ha egy kicsit mindenki ismeri, hiszen szülőként gyermekünk anyanyelvi fejlődését is figyelemmel kell kísérnünk. Az anyanyelvi módszertan kiváló gyakorlati és elméleti művelőjeként ismert szerző elsőként kínál az érdeklődőknek korosztályokon átívelő, egységes szemléletű kézikönyvet.

Petrőczy Kata Szidónia:

KÉZÍRÁSOS VERSESKÖNYVE
192 oldal, kötve, 21 cm * Ára: 2240 Ft

A kivételesen szép kötetben először jelenik meg önálló könyvben a 17–18. század fordulóján élt költőnő összes verse. A könyv — sárga papíron, sötétbarna nyomással — oldalpárokban közli a szövegek eredeti kéziratát és nyomdai betűs átiratát. Az eredeti kézírást alapos számítógépes retusálás tette alkalmassá rá, hogy a mai verskedvelő számára is olvasható legyen.

Radnainé Szendrei Julianna (szerk.):

EZREDFORDULÓ, MŰVELTSÉGKÉP, KISGYERMEKKORI NEVELÉS
(Tanulmányok)

320 oldal, 24 cm * Ára: 1900 Ft
 

 

NEKEM MINDEGY!
Írások a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat gyűjtéséből
Szerkesztette: Szabó András

120 oldal, 21 cm * Ára: 784 Ft

A kötet hátoldalán olvashatjuk:
“Egy játszótér sarkán, egy padon két tizenéves tölti az időt... Az egyikük üres tekintettel bámul a világba, és lassú, gyakorlott mozdulatokkal szipuzik. A másik a padon ülve egy papír fölé görnyed. Görcsös mozdulatokkal ír. Talán hasonlókat ahhoz, mint ami ebben a kötetben olvasható.”

Benczik Vilmos:

SZÉPIRODALMI SZÖVEGEK SZINTETIKUS OLVASÁSA IDEGEN NYELVEN

88 oldal, 21 cmElfogyott!

Tartalomjegyzék

Részlet a könyvből

Bárczi Géza:

MAGYAR SZÓFEJTŐ SZÓTÁR

348 oldal, 24 cm * Elfogyott! 

A művelt nagyközönség számára készült szótár mintegy 4000 magyar szó eredetét mutatja be, s emellett azt is közli, hogy az adott szó mikor fordul elő először írásos emlékeinkben.

Bruno Vogelmann:

AZ ÚJ REALIZMUS.

Ami az új gondolkodásmódból következik 

Fordította: Rados Péter András

200 oldal, 21 cm 

Elbizonytalanodott világunkban a szerző arra invitál bennünket, hogy a dogmákat és ideológiákat meghaladó józan ésszel gondoljuk végig, mi is valójában az élet értelme. Az ily módon kibontakozó új gondolkodásmód szilárd talapzatán születik meg az új realizmus: egy olyan szemléletmód, amely alkalmas rá, hogy az ember mind saját életét, mind embertársaiét boldogabbá tegye. Az izgalmas szellemi kalandot kínáló hasznos kötet olvasmánynak is élvezetes.

TartalomjegyzékRészlet a könyvből

Donáth Péter:

ISKOLA ÉS POLITIKA. Az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi történetéhez (1919–1944)

280 oldal, 21 cmElfogyott!

Niederhauser Emil írta:

“Donáth Péter könyve (...) óriási anyag alapján kitűnő képet ad az iskola fejlődéséről, helyéről a hazai németség történetében, amelyeket a német nemzetiség–magyar kormányzat–hitleri Németország hármasában el kellett viselnie. A könyv messze túlnő a szokványos pedagógiatörténeti szakirodalmon.” Perecz László recenziója

Gárdonyi Géza:

EGRI CSILLAGOK

525 oldal, 21 cmElfogyott!

Gárdonyi halhatatlan ifjúsági regényéhez Dargay Attila rajzolt színpompás borítót.

Hangay Zoltán: 19 TÖRTÉNELMI ARCKÉP A 19. SZÁZAD MAGYAR TÖRTÉNELMÉBŐL

208 oldal, 21 cm *Elfogyott!

A kötet a 19. századi magyar történelem legjelentősebb személyiségeinek az életútját rajzolja meg: az olvasó többek között József nádor, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Batthyány Lajos, Ferenc József király, Klapka György, Tisza Kálmán, Weiss Manfréd, Baross Gábor és Wekerle Sándor tevékenységét kísérheti végig.

Hangay Zoltán:

PÁPÁK KÖNYVE (Pápalexikon)

272 oldal, 22 cm * Elfogyott!

A magyar nyelven egyedülálló kötet Szent Pétertől II. János Pálig mutatja be valamennyi római pápa életútját. Tartalmazza minden pápa képmását is.

Hegedüs Géza:

FONTATLANSÁGOK. 70 történelmi érdekesség és hiteles pletyka

152 oldal, 21 cmElfogyott!

Százezrek olvasták és olvassák a Népszabadság TV-Magazin mellékletében hétről hétre Hegedüs Géza színes rövid írásait. A szerző ebben a kötetben ezek közül ad közre egy csokorra valót. 

Részlet a könyvből

Karinthy Frigyes:

TANÁR ÚR KÉREM

88 oldal, 21 cmElfogyott!

Karinthy Frigyes művéhez Dargay Attila készített 32 remek illusztrációt. Ízelítő a rajzokból:

Reggel hétkor

Kísérletezem

Magyarázom a bizonyítványom

Lógok a szeren

Kristó Nagy István:

A VILÁGIRODALOM TÖRTÉNETE I–II.

928 oldal, 24 cm * Elfogyott!

A kétkötetes munka a kezdetektől napjainkig tekinti át a világirodalom történetét. Szerb Antal halhatatlan műve óta az első ilyen nagyszabású vállalkozás. Különösen értékes részei e kiváló munkának az elmúlt fél évszázad irodalmáról szóló fejezetek, mivel e korszak gazdag irodalmát elsőként tárgyalják az összefoglalás igényével magyar nyelven.

Petőfi S. János – Bácsi János – Békési Imre – Benkes Zsuzsa – Vass László:

SZÖVEGTAN ÉS PRÓZAELEMZÉS

432 oldal, 24 cmElfogyott!

A kötet a stilisztikai kutatások legfrissebb eredményeit felhasználva veszi számba a prózai szövegek elemzésének lehetséges módszereit.

Révay József:

MEGTANULOK LATINUL

323 oldal, 21 cmElfogyott!

A jeles tudósnak ez a kitűnő könyve egy eredeti felfogásban megírt nyelvkönyvnek és egy nagy ívű kultúrtörténeti esszének az ötvözése.

Szabó Ákosné:

SZEGÉNYSÉG ÉS ISKOLA. Kor- és kórkép a tanulásban akadályozott népesség iskoláztatásáról

134 oldal, 21 cmElfogyott!

A második kiadásban is megjelent sikeres kötet a szegénység és az oktatás összefüggéseivel foglalkozik.

Részlet a könyvből

Szabó György:

MITOLÓGIAI KISLEXIKON I.

346 oldal+képmelléklet, 24 cmElfogyott!

A magyar nyelven egyedülálló lexikon első kötete mintegy 3500 szócikkben tartalmazza az egyiptomi, sumer-akkád, hettita, héber (bibliai ószövetség!), föníciai és görög és római mítoszokban szereplő istenek és héroszok “élettörténetét”, cselekedeteit, bemutatva az egyes mítoszok változatait is.

Tasnádi Gábor (szerk.):

TAMÁSI ÁRON EMLÉKKÖNYV

120 oldal + 62 képoldal, 22 cm * Elfogyott!

A nagy író születésének 100. évfordulójára megjelent kötet Féja Géza, Kacsó Sándor, Tímár Máté, valamint a szerkesztő Tasnádi Gábor és mások elemző és emlékező írásai, továbbá Gink Károlynak az íróról készült művészi fotói mellett részleteket közöl Tamási eddig publikálatlan naplójából is.

Részlet a könyvbőlN. Pál József recenziójaHovanyecz László rcenziója

A.Jászó Anna – L. Aczél Petra (szerk.):

A RÉGI ÚJ RETORIKA (Elfogyott!)

217 oldal, 24 cm * Ára: 1120 Ft

A kötet az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán 1999 őszén megrendezett Kossuth-szónokverseny mintegy 30 versenybeszédét, valamint a nyertes beszédek elemzését közli.

Tartalmazza továbbá a versenyhez kapcsolódó tudományos konferencia előadásait: Adamik Tamás, Bencze Lóránt, Grétsy László és Wacha Imre tanulmányát.