Előszó

Szöveggyűjteményünk a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakának pszichológia tantárgyi programjához készült. Az alábbi témakörökben kínál kiegészítő irodalmat:

A kötetben olvasható írásokat az elmúlt években kiegészítő irodalomként ajánlottuk az óvodapedagógus hallgatóknak önálló vagy szemináriumi feldolgozásra. Úgy gondoltuk, hasznos lenne, ha a több forrásból származó írásokat egy kötetben vehetnék kézbe. Összeállításunkat oktatási segédletnek szánjuk az elméleti anyaghoz, nem volt célunk a négy félév teljes anyagát lefedni.

 

Az első témakör feldolgozásához Atkinson, R. L. et al: Pszichológia és Bernáth László – Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai könyvek mellé szöveggyűjteményünkben két szociálpszichológiai témájú írást ajánlunk, amelyekben a társas megismerés és a csoportműködés törvényszerűségeiről olvashatnak összefoglalót.

A második témakör törzsanyagát Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan könyve képezi. Az alapirodalom kiegészítéseként olyan írások kerültek be válogatásunkba, amelyek gyermekmegfigyelések, újabb kutatások — pedagógiai szempontból is tanulságos — eredményeit írják le, vagy egy-egy fejlődés-lélektani jelenség kevéssé ismert, új szempontú megközelítésével hatnak szemléletformáló erővel. Arra törekedtünk, hogy a hallgatóknak segítséget adjunk a fejlődés alaposabb tanulmányozásához, különös tekintettel az anya-gyermek kapcsolat alakulására, a mozgásfejlődésre, a beszédfejlődésre; az éntudat, az érzelmek és a szociális tanulás vonatkozásaira.

A harmadik témakör alapirodalma Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban könyve. Kiegészítésünk olyan témák feldolgozását segíti, mint az ösztönök nevelése, a család, a nevelői attitűdök és a pedagógus személyisége.

A kötet az alapirodalom kiegészítése, ezért aránytalan benne az egyes témakörök, kérdések terjedelme.

Ez az összeállítás elsősorban az elméleti tananyaghoz készült. A szemináriumokon illetve kiegészítő kurzusokon az óvodapedagógiai gyakorlathoz közelebb álló, speciális kérdésekről szóló szakirodalmat is felhasználunk.

 

Az összeállításunkban szereplő írások többféle forrásból származnak: fejezetek, cikkek régebben megjelent könyvekből, folyóiratokból; részletek nehezebben hozzáférhető szakmai segédanyagokból, szemléletformáló írások és tanulmányok az újabban megjelent szakirodalomból.

 

Általában megtartottuk az írások eredeti formáját a kiemelésekkel, jegyzetekkel együtt, de egyes írásokat — terjedelmi okok miatt — a közlésre bocsátott fejezeten belül is rövidítettünk. A tanulmányok nyelvezetéhez a stílusbeli eltérések ellenére is ragaszkodtunk. A szerzői fogalommagyarázatokat lábjegyzetben, az egyéb kiegészítéseket a szövegvégi jegyzetekben közöljük. Néhány írást a könnyebb érthetőség kedvéért saját meghatározásokkal egészítettünk ki. Az irodalomjegyzék a kötet végén található. A tanulmányok tartalmát alátámasztó és értelmező ábrákat, táblázatokat és rajzokat megtartottuk, a fényképeket technikai/terjedelmi okok miatt elhagytuk.

 

Jó szívvel ajánljuk szöveggyűjteményünket hallgatóinknak, kollégáinknak.

 

A könyv felhasználásával kapcsolatos bővebb tájékoztatással szívesen szolgálunk. (serfozom@kincsem.btf.hu)

 

Budapest, 1999. november

A szerkesztők